ผู้บริหารกลุ่ม

นายอาคม สีพิมพ์สอ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน สพป.ลย.3