ระบบรายงานข้อมูล

ผู้บริหารกลุ่ม

นายปรีชา ทัพใหญ่

รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง