แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( พ.ศ. 2566 – 2570 )
อ่านต่อ…

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( พ.ศ.2564 – 2565 )
อ่านต่อ…

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( พ.ศ.2563 – 2565 )
อ่านต่อ…

ผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ…

ผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ…

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Message us