บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย เขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางภัคญา ศักดาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางพัชรี ขุนมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสุพรรณ พรมภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม

เจ้าพนังงานธุรการ ชำนาญงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวจิรัชญา พายัพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายศรายุทธ วินทะไชย์

ช่างโยธา (อัตราจ้าง)

คู่มือการปฏิบัติงาน
Message us